Eğer internet kullanıyorsanız , BOLU içerisinde aradığınız bir yeri bulmanın en kolay yolu www.bolurehber.org...
Firma Ekle | Bütün Firmalar | Bütün Kategoriler

T.C. BOLU VALİLİĞİ

T.C. BOLU VALİLİĞİ
BOLU VALİLİĞİ
http://www.bolu.gov.tr
Telefon : +90 ( 374 ) 215 37 60
Faks : +90 ( 374 ) 215 03 33
E-Posta : basin@bolu.gov.tr...
Adres : İZZET BAYSAL CADDESİ. MERKEZ / BOLU BOLU / TÜRKİYE
» Kategori : Resmi Daireler

  • Genel Bilgi
  • Harita

VALİLİK BİRİMLERİ


ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ


Özel Kalem Müdürü: Serpil DUMAN

Tel:  0 (374)215 10 10- 215 48 31

Avea: 0 505 394 36 90

Faks: 0 (374) 215 03 33

e-mail: bolu@icisleri.gov.tr

 

Müdürlüğün Görevleri:

a)     Valinin özel haberleşme ve gizlilik taşıyan yazışma işlerini yürütmek,

b)     Valinin görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek,

c)     Valinin ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla Atatürk'ü anma ve mahalli kurtuluş günleri vb. ile ilgili her türlü protokol ve tören hizmet ve işlerini düzenlemek ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek,

d)     Varsa makama gelen istihbarat, sınır görüşmeleri gibi özel amaçlı ödeneği ve harcama belgelerini valinin direktifi doğrultusunda muhafaza ve gerektiğinde usulünce imha etmek,

e)     Makamın koruma ve güvenlik güçleriyle ilgili işlemlerini yürütmek, günlük asayiş raporlarını muhafaza etmek, valinin direktifine göre bu konudaki haberleşme ve yazışmaları yapmak,

f)       Sıkıyönetim ve olağanüstü hal'de valilik makamıyla Silahlı Kuvvetler ilişkilerinin gerektirdiği hizmetleri valinin direktifi altında yürütmek,

g)     Askeri birliklerden yardım istemeyi zorunlu kılan durumlarda valiye İl İdaresi kanunuyla tanınan yetkinin kullanılmasına ilişkin haberleşme ve yazışmaları zamanında yapmak, Olağanüstü Hal Kanunu'nun gerekli gördüğü büro oluşuncaya kadar ve sözü geçen büroların kaldırılması durumunda yazışma, dosyalama ve arşivleme işlerini sağlamak,

h)     Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı uyarınca, kurulduğu illerde kozmik bürolara verilen işlerden emniyet müdürlükleri dışında valilikleri ilgilendirenleri yürütmek,

i)       Vali tarafından verilen ve diğer büroların hizmet alanına girmeyen sair işleri yapmaktır.   

 

 

İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ


İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü: Nurhan YILMAZ  

Tel:  0 (374)215 48 32

Avea: 0 505 394 36 90

Faks: 0 (374) 212 05 19

e-mail: basin@bolu.gov.tr

 

Müdürlüğün Görevleri:

a)     TRT, basın ve diğer kitle iletişim araçları ve halkla ilişkileri yürütmek, Valinin talimatı uyarınca basına bilgi vermek, basında İl ve Valilik ile bilgileri izlemek,

b)     Valiliğe kişi veya kuruluşlarca elden getirilen her nevi dilekçeyi kabul etmek, imza yetkisi verilen görevlilerin havalesine ve imzasına hazırlamak, yetkililerce imzalanmasına ve ilgili yerlere intikaline ve sonuçlanmasına yardımcı olmak,

c)     Basın Kartı ve resmi ilan işlerini yürütmek,

d)    Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin başvurularının alınarak sonuçlandırmak ve ilgilisine bilgi vermek,

e)     BİMER Bürosunda bulunan Alo 150 hattına gelen istek, şikayet ve ihbarları almak, gelen talepleri konularına göre ilgili kurumlara iletmek, en kısa sürede sonuçlanmasını sağlayarak ilgilisine bilgi vermek,

f-     Basın toplantıları düzenlemek,

g-     Günlük programları takip etmek,

h-     Basın kuruluşlarına gerektiğinde programlar ile ilgili fotoğraf ve görüntü servisi yapmak,

i-     Vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

 

 

İL YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


İl Yazı İşleri Müdürü :İsmail GÜRER 

Tel:  0 (374)215 19 38

Avea: 0 505 394 36 90

Faks: 0 (374) 215 03 33

e-mail: yazi.isleri@mynet.com

 

Müdürlüğün Görevleri:

Evrak Şefliğinin Görevleri:

a)     Valilik adına gelen evrakı almak, kaydetmek, görevli mercie, kişi veya ilgili birimlere dağıtıp ulaştırmak,

b)     Valiliğe postayla gönderilen veya kurum ve kuruluşların görevli dağıtıcılarınca getirilen dilekçelerle ilgili havale ve yazışmaları yapmak, sonuçlarını izlemek ve gerekli hallerde ilgililere bilgi vermek,

c)     Valilik bürolarından çıkan evrakı kaydetmek, dağıtmak veya postalamak,

d)     Gerektikçe evrak hareketi ile ilgili istatistiki bilgi ve rapor hazırlamak


İşlemler Şefliğinin Görevleri:

a)     Valiliğin kanun (tüzük, yönetmelik ve Bakanlar Kurulu Kararlarının yayımlanması ile ilgili görevini yerine getirmek, genelge çıkarılması ile ilgili işlemleri yürütmek,

b)     Vali, Vali Yardımcısı, Hukuk İşleri Müdürü, Kaymakam Adayı gibi Bakanlık personelinin İl kademesinde izlenmesi gereken özlük işleriyle büro personelinin atama, yer ve görev değiştirme, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi gibi işlerini yürütmek, tayini valiliğe ait devlet memuru adaylarının yemin işlerini düzenlemek, ilgili memurların sicillerini tutmak, saklamak ve değişiklikleri izlemek, disiplin cezası ve ödüllendirme işlerini yürütmek, izin, memurluğun sona ermesi ve emeklilik işlerini düzenlemek, yürütmek ve izlemek, meslek içi eğitim çalışmalarını yürütüp geliştirmek,

c)     İldeki kamu personelinin görev kıyafetleri veya günlük çalışma saatlerini tespiti ile ilgili konularda, Valinin direktifi doğrultusunda gerekli işleri yapmak,

d)     İlgili personelin askerliğinin ertelenmesi ve diğer özlük işlerini yürütmek,

e)     Valiliğin il genel idare kuruluşları, bölgesel kuruluşları kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel işyerleri üzerindeki gözetim ve denetim yetkisinin kullanılmasına ilişkin işleri yürütmek,

f)       İçişleri daireleri ile ilgili olduğu halde açıkça bir birimi ilgilendirmeyen dilekçeleri izlemek ve ilgililere bilgi vermek,

g)     Genel bütçeden gönderilen ödeneklerin gider tahakkuklarını yapmak, demirbaş, mefruşat, kırtasiye, akaryakıt gibi ayniyat ve mutemetlik, gerektiği hallerde daire müdürlüğü iş ve işlemlerini yürütmek, bakım ve temizlik işlerini gözetmek, bayrak kanunu hükümlerinin vilayet konağında uygulanmasını sağlamak, arşiv işlerini düzenleyip, yürütmek,

h)     Tabii afetler ile ilgili olarak verilen görevleri yürütmek,

i)     Lozan Antlaşması hükümleri çerçevesinde, azınlığa ait dini, hayri, sıhhi, sosyal, eğitsel ve kültürel müesseseler ile bunların kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

i)       Vali tarafından verilen diğer işleri yapmaktır.

 

 

İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ


İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü: Uğur YETKİN

Tel:  0 (374)215 03 36

Avea: 0 505 394 36 90

Faks: 0 (374) 215 03 33

e-mail: planlama@bolu.gov.tr

 

Müdürlüğün Görevleri:

Kalkınma planı ve yıllık programları ile verilen görevler çerçevesinde;

a)     İl'in ekonomik ve sosyal yapısını belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak, ilgili ve özel kuruluşlardan toplanan bilgilerden faydalanarak il envanterini hazırlamak,

b)     İl'deki kamu kuruluşlarınca üst kademelere gönderilecek yatırım tekliflerini inceleyerek varsa aralarındaki uyumsuzluk veya çelişkileri tespit etmek ve bir rapor halinde durumu İl Koordinasyon Kuruluna sunmak,

c)     Plan-program uygulamaları ile yıllık programlarda yer alan il'deki kamu yatırımlarını izlemek, ortaya çıkan ve koordinasyonu gerektiren sorunları belirlemek, çözümlenmesi için gerekli tedbirleri tespit ederek valiliğe bildirmek ve çözümlenmesine yardımcı olmak,

d)     İl Koordinasyon Kuruluna götürülmesi gereken koordinasyon ve izleme konularında gerekçeli rapor hazırlamak, bu kurulun çalışmalarına ilişkin ön hazırlıkları yapmak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek,

e)     Mahalli idarelerin planlama çalışmalarına ve yatırım tekliflerinin hazırlanmasına kalkınma planları doğrultusunda yardımcı olmak, bu idarelerin yatırımlarının uygulamasını izlemek ve değerlendirmek,

f)       Devlet-halk işbirliği ile mahalli kaynaklar harekete geçirilerek meydana getiren ekonomik girişimlerin oluşturulması ve izlenmesi çalışmalarında valiye yardımcı olmak,

g)     Ekonomik girişimlere katılanlar ile benzeri girişimlere katılacak olanlar için gözleme ve uygulamaya dayalı eğitim çalışmaları düzenlemek, plan, program, ekonomik ve sosyal kalkınma konularında il kuruluşlarının eğitim programları arasında uyum sağlamak,

h)     İstihdamı arttırmak için kendi işini kuracaklara sağlanacak çok yönlü desteğin organize edilmesine yönelik çalışmalara yardımcı olmak,

i)       İçişleri Bakanlığı bütçesine dahil taşra birimlerinin harcama durumlarını üçer aylık dönemler halinde izleyerek, izleme formlarını Bakanlığa göndermek,

j)       İlçelerle, plan ve program uygulanmasında etkili bir haberleşme ve işbirliğini sağlamak,

k)     Plan ve programların halka tanıtılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

l)       İl kitaplık ve dokümantasyon merkezinin çalışmalarını düzenlemek, izlemek, geliştirmek ve ilçe kitaplık ve dokümantasyon merkezlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına yardımcı olmak,

m)   Valiliğin ekonomik konulara ilişkin brifing dosyalarını, gerekli tablo ve grafikleri hazırlamak,

n)     Kalkınma planları ve yıllık programlar ile ilgili olarak valilikçe verilecek diğer görevleri yapmaktır.

 

 

İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜ


İl Mahalli İdareler Müdürü: Kemal ÖZÇELİK

Tel:  0 (374)215 46 37

Avea: 0 505 394 36 90

Faks: 0 (374) 215 88 33

e-mail: mahidare@mynet.com

 

Müdürlüğün Görevleri:

a)     Mahalli İdareler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Köyler) ve bunların kurdukları şirket, işletme, fon ve birlikler üzerindeki( Merkezi İdare ve İl Valiliği adına) gözetim ve denetim yetkisi.

b)     Çeşitli Yasa ve Genelgelerle Mahalli İdareler (İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Köyler) ve bunların kurdukları şirket, işletme, fon ve birliklerle ilgili İl Valisine verilen izin, onay ve vize ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi.

c)     Diğer Kuruluşların Mahalli İdareler ve bunların kurdukları şirket, işletme, fonlar ve birlikler üzerindeki vesayet görev ve yetkilerinin kullanılmasına ilişkin işleri düzenlemek ve yürütmek.

d)     Mahalli İdarelerin Hizmetlerinin gerek Merkezi İdarece tespit olunan hizmet ve standartlara, gerekse yıllık uygulama programları ile saptanan ilke ve tedbirlere uyarlılığını sağlamak, Mahalli İdarelerin bu açıdan ortaya çıkan kaynak, teknik yardım ve personel ihtiyaçlarını ilgili kuruluşlara intikal ettirmek.

e)     Mahalli İdarelerin diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ortaklaşa yürütmekte yarar buldukları hizmetler için kuruluşlar arısında işbirliğini sağlayıcı ve geliştirici çalışmalar yapmak.

f)       Belediye Kurulması, belediyelerin birleşmesi, belediyelere katılma, belediye sınırlarının tespiti, değiştirilmesi, bağlılıklarının değiştirilmesi, isimlendirilmesi veya isimlerinin değiştirilmesi, belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılması, belediye şubelerinin teşkili, İl dahilindeki belediyeler ile köyler arasındaki sınır uyuşmazlığının çözümü, mahalle ve yönetimi vb. konularda gerekli çalışmaları yapmak.

g)     Mahalli İdarelerle ilgili envanter çalışmaları yapmak ve istatistikler düzenlemek.

h)     Mahalli İdarelerle ilgili iş ve işlemlerde gerek duyulduğunda, gerek iş gerekse personel açısından danışmanlık ve eğitimcilik görevi yapmak.

i)       Gerektiğinde mahalli İdarelerin üst kuruluşlarla olan yazışmalarına aracılık etmek.

 

 

İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ


İl İdare Kurulu Müdürü: Sabahat ERTEN

Tel:  0 (374)215 37 60

Avea: 0 505 394 36 90

Faks: 0 (374) 215 03 33

e-mail: idare.kurulu@mynet.com

 

Müdürlüğün Görevleri:

a)     Memurların yargılanmaları ile ilgili işlemler dahil il idare kurulu ve il disiplin kurulu görevlerine ilişkin iş ve işlemleri hazırlamak ve yürütmek,

b)     Valilikçe kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılması, bunların görevden uzaklaştırılması, cezalandırılması, bu konudaki izin verme yetkilerinin kullanılması işlemlerini yürütmek, kamu görevlilerine haksız suç isnadında bulunanlar hakkında kamu davası açılması talebini hazırlamak ve ilgili mercilere ulaştırmak,

c)     Adli ve idari yargı mercilerinde izlenmesi gerekli dava ve konularda ilgili işlemleri izlemek ve yürütmek,

d)     04/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanunun uygulanması ile ilgili işlemleri yürütmek,

e)     01/07/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun ve diğer kanunlarla tanınan muhtaçlık kararı ve bakım belgesi düzenleme yetkisi işlemlerini yürütmek,

f)       Köy kurulması ve kaldırılması, bağlanması ve ayrılması, sınır anlaşmazlıkları işleri ile yerleşim yerleri ve tabii yer adlarının değiştirilmesi işlerini yürütmek,

g)     04/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince, kıymet taktiri ve bilir kişi seçimi konusunda verilen görevleri yapmak,

h)     Harita işlerini yürütmek, gizliliği olan haritaları valilik adına koruyup saklamak,

i)       Kanunlarla idare kurullarına verilmiş ve verilecek görevleri yapmak,

j)       Vali tarafından verilen diğer işleri yürütmektir.

 

 

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü: Yusuf KANTACI  

Tel:  0 (374)215 19 68

Avea: 0 505 394 36 90

Faks: 0 (374) 215 19 68-

e-mail:

 

Merkez İlçe Nüfus Müdürü: İsmail GÜLEN  

Tel:  0 (374)215 36 98

Avea: 0 505 394 36 90

Faks: 0 (374) 215 36 99

e-mail:

 

Müdürlüğün Görevleri:

a)     Her Türk vatandaşı, Türkiye'de ikametgâhının ve sonradan ikamet ettiği yerin Nüfus müdürlüğüne kendisini yazdırmaya ve bir nüfus cüzdanı almaya mecburdur.

b)     Şahsi halleri bildirmekle görevli tutulan kimseler;  Doğum, Evlenme, Boşanma, Ölüm, Gaiplik, Nesep Düzeltme, Tanıma,  Evlat Edinme, evlatlık sözleşmesinin kaldırılması olaylarını Nüfus Müdürlüğüne bildirmeye ve Nüfus Müdürlüğü de bunları aile kütüklerine yazmaya mecburdur.

c)     Nüfus kütükleri ilçe esası üzerine tutulur. Her mahalle ve köy için ayrı ayrı aile kütükleri tutulur. Bu kütüklerin tutuluş şekilleri ve bütün belgelerin işleniş şekli 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve buna ilişkin Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesi ile belirlenmiştir.

d)     Kesinleşmiş mahkeme hükmü bulunmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir kaydı düzeltilemez. Kayıtların anlamı ve taşıdığı bilgileri değiştirecek ilave ve şerhler yapılamaz.

e)     Aile kütükleri ile dayanakları resmi belgelerdir. Bunların çıkartılan örnekleri ve bunlara dayanılarak tespit edilmiş olaylar birer hukuki işlem olup, aksi ispat oluncaya kadar geçerlidir.

f)       5490 Sayılı yasayla yerleşim yeri adresleri ve diğer adres bilgilerinin tutulması, ilgili kurum ve kuruluşları ile kişilerin yapmış oldukları adres değişikliklerini bildirmek zorundadır.

 

 

İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

İl Dernekler Müdürü: Refik ÖZÇELİK  

Tel:  0 (374)218 23 76

Avea: 0 505 394 36 90

Faks: 0 (374) 218 23 76

e-mail: dernekler@bolu.gov.tr

 

Müdürlüğün Görevleri:

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 5253 Sayılı Dernekler Kanununun, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ve dernekleri bağlayan diğer kanunlar ile bunlara bağlı yönetmelikler çerçevesinde;


a)     Dernek kuruluş iş ve işlemlerini izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivleme,

b)     Derneklerin, izne tabi kelimeleri kullanma taleplerini sonuçlandırmak,

c)     Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılma taleplerini sonuçlandırmak,

d)     Dernek amaç ve faaliyet alanlarına göre tasnifini yapmak,

e)     Dernek faaliyetleri ve üyeleri hakkında ilgili kuruluşlarla koordineli çalışma yapmak,

f)       Dernek kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek,

g)     Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi ve tasfiyesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

h)     Dernek hakkındaki ihbar şikayet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek, gerekli görülen hallerde Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak,

i)       Derneklerin yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemleri yürütmek,

j)       Her türlü sivil toplum kuruluşu ve meslek odalarının lokalleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

k)     Görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,


 

İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

İl Sivil Savunma Müdürü: İlhan GÜLSEVEN  

Tel:  0 (374)215 91 89

Avea: 0 505 683 90 95

Faks: 0 (374) 215 91 89

e-mail: ssbolu@icisleri.gov.tr

 

Müdürlüğün Görevleri:

Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybının en aza indirme amacını güden ve topyekun savunmanın en önemli unsurlarından biri olan Sivil Savunma Teşkilat ve Hizmetlerini düzenleyen 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda;


a)     Savaş zamanı halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması

b)     Tabi afetlerde can ve mal kurtarma

c)     Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma

d)     Yok olmaları ve çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan resmi ve özel müessese ve tesislerin korunması, onarılması ve yenilenmesi

e)     Savaş zamanında her türlü savunma gayretlerinin sivil halk tarafından desteklenmesi

f)       Cephe gerisi moralin kuvvetlendirilmesi.


Ancak şunu da unutmamak gerekir ki nitelik olarak Sivil Savunma;

a)     Silahsız

b)     Koruyucu

c)     Kurtarıcı önlem ve faaliyetler bütünüdür.


Yukarıda belirtilen tedbir ve faaliyetlerin yurt düzeyinde gerçekleştirilmesi sorumluluğu İçişleri Bakanına verilmiş olup bunların yerine getirilmesi içinde Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında ki Kanun'a göre Genel Müdürlüğün ve buna bağlı olarak İl Sivil Savunma Müdürlüğünün görevleri şunlardır;


a)     Sivil Savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda bu hizmetlerin planlamasını, uygulanmasını koordinasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak.

b)     Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri acil ilkyardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

c)     Yangından korunma ve önleme tedbirlerini itfaiye teşkillerinin standartlarını tespit etmek, personelini eğitmek, teşkillerini denetlemek ve koordinasyon sağlamak.

d)     Sivil Savunma personelini eğitmek ve halka Sivil Savunma bilgileri vermek.

e)     Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.

 

Sivil Savunma Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesinde kendine ait bir binada hizmet vermektedir.

 

İL KRİZ MERKEZİ

 

İl Kriz Merkezi Sorumlusu: Durmuş BAHŞİ (İlçe Sivil Savunma Müdürü)

Tel:  0 (374)212 63 10 - 212 42 08

Avea: 0 505 394 36 90

Faks: 0 (374) 217 66 56

e-mail: il.kriz@bolu.gov.tr

 

Müdürlüğün Görevleri:

Kriz halinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içersinde; krize neden olayın önlenmesi, ortadan kaldırılması veya Milli menfaatler doğrultusunda sona erdirilmesi maksadıyla gereken hazırlık ve faaliyetlerin yönlendirilmesi, hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde, Başbakanlık ve Bakanlık Kriz Merkezleriyle koordinasyon, sürat ve etkinlik sağlamak, krizin çözümlenmesini sağlamak, krizden zarar gören kişi ve kuruluşların tüm ihtiyaçlarını (barınma, giyinme, yeme içme v.s.) karşılamaktır.

Tasarım ve Uygulama Fark Bilişim Yazılım Bilgisayar Teknolojileri - Alanya 2012 ©

TÜRKİYE 1. ADANA 2. ADIYAMAN 3. AFYON 4. AĞRI 5. AKSARAY 6. AMASYA 7. ANKARA 8. ÇANKAYA 9. KEÇIÖREN 10. SİNCAN 11. YENIMAHALLE 12. ANTALYA 13. ALANYA 14. GAZİPAŞA 15. MANAVGAT 16. KEMER 17. KAŞ 18. ARDAHAN 19. ARTVİN 20. AYDIN 21. DİDİM 22. BALIKESİR 23. BARTIN 24. BATMAN 25. BAYBURT 26. BİLECİK 27. BİNGÖL 28. BİTLİS 29. BOLU 30. BURDUR 31. BURSA 32. ÇANAKKALE 33. ÇANKIRI 34. ÇORUM 35. DENİZLİ 36. DİYARBAKIR 37. DÜZCE 38. EDİRNE 39. ELAZIĞ 40. ERZİNCAN 41. ERZURUM 42. ESKİŞEHİR 43. GAZİANTEP 44. GİRESUN 45. GÜMÜŞHANE 46. HAKKARİ 47. HATAY 48. IĞDIR 49. ISPARTA 50. İÇEL 51. İSTANBUL 52. KADIKÖY 53. MALTEPE 54. ŞİŞLİ 55. ÜMRANİYE 56. İZMİR 57. BORNOVA 58. KARŞIYAKA 59. KONAK 60. KAHRAMANMARAŞ 61. KARABÜK 62. KARAMAN 63. KARS 64. KASTAMONU 65. KAYSERİ 66. KIRIKKALE 67. KIRKLARELİ 68. KIRŞEHİR 69. KİLİS 70. KOCAELİ 71. KONYA 72. KÜTAHYA 73. MALATYA 74. MANİSA 75. MARDİN 76. MUĞLA 77. BODRUM 78. FETHİYE 79. MARMARİS 80. MUŞ 81. NEVŞEHİR 82. NİĞDE 83. ORDU 84. OSMANİYE 85. RİZE 86. SAKARYA 87. SAMSUN 88. SİİRT 89. SİNOP 90. SİVAS 91. ŞANLIURFA 92. ŞIRNAK 93. TEKİRDAĞ 94. TOKAT 95. TRABZON 96. TUNCELİ 97. UŞAK 98. VAN 99. YALOVA 100. YOZGAT 101. ZONGULDAK 102. ÇAYCUMA